परीक्षा नियन्त्रण कार्यार्ललय, सानोठिमीको २०६८ सालको एसएलसी पूरक परीक्षासम्बन्धी सूचूना २०६९ साल साउन १७ गतेबाट सञ्चालन हुने एसएलसी पूरक परीक्षामा सम्मिलित हुनको निमित्त परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको आवेदन (अनुमतिपत्र) मा विवरण भरी फोटो टाँसी निम्न प्रक्रिया पुयाई विद्यालयमार्फत् सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा २०६९ साउन १० गतेभित्र निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सम्बन्धित सबै पक्षले यसै सूचनालाई आधार मानी कार्य सम्पन्न गर्नुहुन अनुरोध छ । Back to Main Page
Back to Main Page
Laser 5210N Free counter and web stats